miércoles, 29 de agosto de 2012

NOVO PLAN PREPARA

O sábado 25 de agosto foi publicado no BOE o Real Decreto-lei 23/2012, de 24 de agosto, polo que se prorroga o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a prestación por desemprego.
 
Prórroga do programa

O Real Decreto-lei 23/2012, do 24 de agosto, prorroga o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego durante seis meses, con efectos dende o 16 de agosto de 2012, ata o 15 de febreiro de 2013. Esta medida supón un mecanismo de protección adicional xustificado pola situación o mercado de traballo español, pola que os destinatarios do programa reciben un tratamento individualizado e personalizado para a súa inserción laboral.
As axudas para o Programa PREPARA establecéronse no Real Decreto-lei 1/2011, do 11 de febreiro, de medidas urxentes para promover a transición ao emprego estable e a recualificación profesional das persoas desempregadas. O devandito programa introduciu, de forma conxuntural, un programa de cualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego, baseado en accións de políticas activas de emprego e na percepción dunha axuda económica de apoio.
 
Descrición da axuda

O actual programa redefínese e centra a súa función protectora no colectivo dos desempregados, que non tendo dereito a outras prestacións ou subsidios, presenten cargas familiares ou sexan parados de longa duración:
Increméntase a axuda, do 75% ao 85% do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples,IPREM, para aqueles beneficiarios que acrediten tres ou máis persoas ao seu cargo.
Céntrase o colectivo de beneficiarios nos parados de longa duración (máis de doce dos últimos dezaoito meses en desemprego) ou parados con cargas familiares, manténdose o resto de requisitos de acceso considerados en programas anteriores.
Para a determinación da condición de beneficiario, mantense a vinculación do requisito de reducidas rendas do solicitante ás da unidade familiar, incluíndo agora as rendas dos pais en caso de convivencia.
En cumprimento das recomendacións do Tribunal de Contas, corríxense os solapamentos que se daban entre o Programa e algunhas rendas asistenciais.
Esíxese que o solicitante acredite ter buscado activamente traballo durante polo menos 30 días dende a perda doutras prestacións ata a data de solicitude, co obxectivo de reforzar o seguimento do compromiso de actividade. Esta obriga mantense durante todo o programa e determinará a permanencia do beneficiario neste.
No seo da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais propoñerase que o grao de eficacia e eficiencia na execución do programa se introduza como unha das variables de repartición dos fondos destinados a políticas activas para as Comunidades Autónomas.
 
Persoas beneficiarias

Poderán beneficiarse deste programa as persoas desempregadas por extinción da súa relación laboral e inscritas como demandantes de emprego nas Oficinas de Emprego que, dentro do período comprendido entre o día 16 de agosto de 2012 e o día 15 de febreiro de 2013, ambos os dous inclusive, esgoten a prestación por desemprego de nivel contributivo e non teñan dereito a calquera dos subsidios por desemprego establecidos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, ou ben esgotasen algún destes subsidios, incluídas as súas prórrogas, debendo cumprir as devanditas persoas no momento da solicitude, ademais, algunha das seguintes condicións:
Levar inscritas como demandantes de emprego polo menos doce dos últimos dezaoito meses.
Ter responsabilidades familiares, tal como este concepto vén definido no artigo 215.2 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
A persoa solicitante debe carecer de rendas, de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75% do Salario Mínimo Interprofesional, excluído a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
Non poderán acollerse a este programa as persoas que tivesen percibido a prestación extraordinaria do programa temporal de protección por desemprego e inserción, nin as persoas que tivesen sido ou puidesen ser beneficiarias do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego nos termos establecidos no Real Decreto-lei 1/2011, do 11 de febreiro, incluídas as súas prórrogas, nin as que tivesen esgotado ou puidesen ter dereito á renda activa de inserción, nin as que tivesen esgotado a renda agraria ou o subsidio por desemprego, ambos os dous en favor dos traballadores eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social.
 
Dereitos das persoas beneficiarias


Realizar un itinerario individualizado e personalizado de inserción, que contemple o diagnóstico sobre o seu empleabilidad, así como as medidas de políticas activas de emprego dirixidas a mellorala.
Participar en medidas de políticas activas de emprego encamiñadas á recualificación e/ou reinserción profesional necesarias para que poidan incorporarse a novos postos de traballo, especialmente as dirixidas á obtención das competencias profesionais máis necesarias para a súa colocación estable.
Recibir unha axuda económica de acompañamento do 75% do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, ata un máximo de seis meses.

No suposto de que a devandita persoa teña cargo no momento da solicitude, polo menos, a tres membros da unidade familiar, a axuda será equivalente ao 85% do IPREM. Para estes efectos, entenderase como familiar a cargo ao cónxuxe e/ou fillos menores de 26 anos, ou maiores cunha minusvalidez en grao igual ou superior ao 33 por cento ou menores acollidos, e que carezan individualmente de rendas propias superiores ao 75% do salario mínimo interprofesional en cómputo mensual, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

Obrigas das persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias estarán obrigadas, ao longo de toda a duración do programa, a participar nas accións de políticas activas de emprego e de busca de emprego que lles propoñan os Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas e o Servizo Público de Emprego Estatal no ámbito das súas respectivas competencias, podendo esixir os devanditos Servizos Públicos a súa acreditación en calquera momento, sendo a súa realización requisito imprescindible para o mantemento do desfrute da axuda económica.
Así mesmo, estarán obrigadas a aceptar a oferta de emprego axeitada, segundo o establecido no artigo 231.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, xa sexa ofrecida polos Servizos Públicos de Emprego ou polas axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito da colaboración daqueles, salvo causa xustificada.
Igualmente, deberán comunicar, se é o caso, que se deixaron de reunir os requisitos necesarios para acceder ao programa, así como calquera modificación que puidese afectar á contía desta.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/25/pdfs/BOE-A-2012-11132.pdf

1 comentario:

  1. Boa tarde!
    Na alínea dos dereitos das persoas beneficiarias o tradutor automático pasou de fura.
    Gustaría de dispor desta información actualizada até xullo de 2013.
    Un saúdo.

    ResponderEliminar